34,246 $ Was raised so far. Thanks to you!

123%
540 Donors Goal of 27,667 $
Bonus target 37,812 $

A charity campaign by the Hamagbit

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

מ. כהן
Donation Of 627 $
הרב ברויאר
Donation Of 55 $
לע"נ מרת שמחה פראדכע בת הח"ר יעקב הלוי ע"ה
זמל
Donation Of 55 $
לע"נ חנה רייזל בת אליעזר
הרב ארוגטי
Donation Of 61 $
הרב בן זקן
Donation Of 123 $
לע"נ יכות בת חנה ויצחק בן שמחה
הרב בן זקן
Donation Of 123 $
לע"נ יכות בת חנה ויצחק בן שמחה
דוד בן ר' משה
Donation Of 101 $
לע"נ רפאל שלמה בן חיה אסתר
מגיד
Donation Of 55 $
לע"נ יצחק בן רפאל ושרה
מגיד אייבי
Donation Of 55 $
להצלחת אברהם יהודה לייב בן שושנה
סילבר אלחנן
Donation Of 10 $
בטיש שמואל
Donation Of 6 $
ש"ג 60
Donation Of 18 $
ש"ג המלכים
Donation Of 633 $
Anonymous
Donation Of 31 $
רוטבארד שיעור א
Donation Of 102 $
אנונימי ש"ב
Donation Of 31 $
אנונימי ש"א
Donation Of 18 $
משה עזריאל
Donation Of 55 $
להצלחת התורם בכל העניינים
עזריאל
Donation Of 55 $
לע"נ יעקב בן אסתר
לנדסמן אסתר
Donation Of 55 $
להצלחת אליהו רייזמן הצדיק
דרכמן שלמה הצדיק
Donation Of 255 $
לע"נ ישראל משה בן אברהם יצחק
לחיני אליהו
Donation Of 123 $
לע"נ משה בן חומנה
שיעור ב 11
Donation Of 3 $
שיעור ג'
Donation Of 15 $
513 שיעור א'
Donation Of 158 $
להצלחת הבה"ח אריה לייב פריד ומשפחתו
שיעור א' 3 דולר
Donation Of 3 $
שולמית הרץ
Donation Of 22 $
מנחם טוקר (1)
Donation Of 342 $
לאחיין האהוב בנימין וכל השטייגעניסטים של שיעור ב׳!!!
דובי כהן (1)
Donation Of 15 $
שיעור ב' 40
Donation Of 12 $
בטש יוסף
Donation Of 61 $
להצלחת יוסף בטיש בכל העניינים
משפחת יהודיוף
Donation Of 492 $
Anonymous
Donation Of 111 $
שיעור א' 115
Donation Of 35 $
שיעור ב' דולרים
Donation Of 6 $
שיעור ג' עפו למעלה
Donation Of 1,346 $
קלגסברד 2
Donation Of 215 $
לע"נ חיים בן שמואל שרה בלומה בת מרדכי יחיאל צבי יצחק בן שרגא פייבל
ענתבי
Donation Of 55 $
להצלחת שלמה זלמן בן חגית וצבי בכל העניינים
קלגסברד
Donation Of 92 $
לע"נ שמואל מרדכי בן אברהם דניאל
שמעון רפפורט 1
Donation Of 55 $
להצלחת שמעון רפפורט בכל העניינים
מילר אליהו
Donation Of 55 $
להצלחת התורם וכל משפחתו
חיים גולדשטיין
Donation Of 55 $
להצלחת חיים גולדשטיין בכל העניינים
צבי ברונר
Donation Of 55 $
לע"נ ירחמיאל יעקב בן רפאל איסר לייב הכהן קפלן
כהן אלחנן1
Donation Of 74 $
להצלחת אלחנן כהן ואלחנן סילבר בכל העניינים
ש"ב היקרים
Donation Of 206 $
מאיר כהן
Donation Of 55 $
לע"נ זאב דב בן יעקב וחנה מלכה בת אברהם
ש"ב מיילס
Donation Of 26 $
קבריטי
Donation Of 3 $
רפפורט שמעון
Donation Of 123 $
להצלחת שמעון רפפורט בכל העניינים
נסירי
Donation Of 143 $
לע"נ אהרן בן שלום צבי זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה
40 ש"ב
Donation Of 12 $
ש"ג 45
Donation Of 14 $
23 שקל שיעור ב
Donation Of 7 $
רוזנברג יצחק
Donation Of 61 $
לע"נ הרב משה יוסף בן פייגא רחל זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה
רייך חיים
Donation Of 141 $
רייך חיים דולר
Donation Of 25 $
ספרא ברוך
Donation Of 61 $
דובי כהן
Donation Of 80 $
לע"נ לאה בת יונה
ביבי נתניהו
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 246 $
Gerald and Joanie Kaplan
Donation Of 123 $
Wishing Chaim David Ziskind hatzlacha rabba with love
אבידן שפניר
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 31 $
rachel weiss
Donation Of 55 $
להצלחת נחום בן אמירה וכל בני משפחתו ברוחניות ובגשמיות
מש׳ גרויס ברוקלין ני׳
Donation Of 18 $
לכבוד אחיין שלנו אשר חיים רוטבארד
זאב פרוקופץ
Donation Of 105 $
נאסף ביום הפורים תודה ליהודה קינולד על ההשקעה המטורפת
אביחי מתתיהו
Donation Of 111 $
להצלחת משפחת מתתיהו
Anonymous
Donation Of 97 $
להצלחת התורם בכל
ישראל פרידלנדר
Donation Of 55 $
לע"נ חיים דוד בן מרדכי זאב לע"נ רונה ריקל מרגלית בת ישראל
חיים קליימן
Donation Of 61 $
לעילוי נשמת אוסנת זהבה בת רונית חיה
פנחס רובין
Donation Of 55 $
להצלחת ארי רובין
Daniel and Rachel Lasar
Donation Of 123 $
l'illui nishmas Fayga Gittel bas Binyamin Zev HaKohen
אברהם דויטש
Donation Of 55 $
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
אברהם דויטש
Donation Of 123 $
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
Anonymous
Donation Of 31 $
צופיה נכטילר
Donation Of 6 $
זאב פרוקופץ
Donation Of 46 $
שיעור א' לקראת הסוף כל הכבוד
Donation Of 155 $
108 שיעור ב
Donation Of 33 $
משפחת חתוכה
Donation Of 55 $
להצלחת משפחת חתוכה
דרורי יחיאל
Donation Of 6 $
שיעור א' מתקרביםםםםם
Donation Of 28 $
חיה בת מרים
Donation Of 15 $
לזיווג הגון חיה בת מרים
שיעור א' פגזים
Donation Of 46 $
ספרא מיכאל
Donation Of 37 $
באום
Donation Of 61 $
שלמה פרלמן
Donation Of 31 $
שיעור ג' 152
Donation Of 47 $
חיים היקר
Donation Of 15 $
להצלחת אלון מאסק
עמיר
Donation Of 123 $
להצלחת שמואל ושושנה עמיר
שיעור א' כל הכבוד
Donation Of 338 $
להצלחת אלישע בן רחל חוה ומאיר בן יקירה
שיעור א' א'
Donation Of 32 $
שיעור ג' ג' ג'
Donation Of 266 $
לע"נ שבתאי בן דבורה מרים בת דבורה רפאל יהודה בן יעקב
שלמה
Donation Of 11 $
לרפאות גיטל חוה בת ר' משה דב
שיעור א מתקרבים ליעד
Donation Of 258 $
לע"נ אבי אהרן חיים בן ציפורה ז"ל ואמי תמרה בת לאה עליזה ולזש"ק דניאל מאיר בן אסתר ונירית בת שרה
לוין אשר לייב
Donation Of 55 $
להצלחת הבה"ח חיים יוסף הלוי רייך שיצליח בכל מעשה ידיו
שיעור ג' התותחיםם!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 403 $
שיעור ג' התותחים בשבילכם
משכיל איתן
Donation Of 154 $
חתוכה ש"א
Donation Of 83 $
להצלחת הבה"ח יונתן בן עזריאל
דוד נכטילר
Donation Of 6 $
שיעור ב בהצלחה
Donation Of 55 $
.להצלחת אליהו אליקים בן הרב אברהם אבא ברוחניות ובגשמיות
מאיר פאוסט
Donation Of 6 $
קליין צביה
Donation Of 550 $
לע"נ אריה לייב בן משה פשא לאה בת צבי
שלום סימון
Donation Of 18 $
ישראל פאוסט
Donation Of 108 $
שרולי פאוסט
Donation Of 61 $
מנדי רוזנברג
Donation Of 55 $
זאב פרוקופץ
Donation Of 31 $
לחברותא היקר והאהוב זאב פרוקופץ
הרב צביאלי בן צור
Donation Of 22 $
ארי
Donation Of 55 $
להצלחת דוד ורבקה כבריתי
לוי
Donation Of 15 $
יונה ורמברנד
Donation Of 28 $
נתנאל דויטש
Donation Of 31 $
יוכבד שפרה שטילרמן
Donation Of 31 $
משפחת ענתבי
Donation Of 15 $
מרים וינטרוב
Donation Of 31 $
פנחס גוטליב
Donation Of 25 $
עלי רזאל
Donation Of 31 $
לכבוד מרן הגאון הרב אור החיים רזאל שליטא
נתנאל
Donation Of 37 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
הרב אברהם ענתבי שליטא
Donation Of 55 $
לע"נ ר' דוד בן רנה ענתבי כ"ד שבט תשנ"ג
שלמה שינברגר
Donation Of 15 $
זיכל
Donation Of 6 $
אתי וקנין
Donation Of 55 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
הרב גולדברג
Donation Of 49 $
לכבוד כל בני הישיבה היקרים. ברכת ד' עליכם. בהצלחה רבה במגבית!
שרולי פאוסט
Donation Of 31 $
Charles Lowenstein
Donation Of 100 $
to shlomo drachman
LIZZY RUBIN
Donation Of 61 $
sd
michael weinberg
Donation Of 54 $
לע"נ סיליה בת משה נחום sd
יצחק הגלר
Donation Of 55 $
לע''נ ר'משה חיים בן ר'יעקב ותשבע בת ר' משה זלמן למשפ' האגלער
מקסים עובדיה
Donation Of 55 $
להצלחת משפחת עובדיה הי"ו
Akiva and Linda Wagschal
Donation Of 178 $
לכבוד נכדנו היקר והחשוב מתמיד נורא עם מדות תרומיות הלומד בשמחה ובשקידה הבח' הח' מנחם מנדל בן הגאון הרב מרביץ תורה לרבים וליחידי סגולה בני אהובי בל''ונ מו''ר הרב יוסף אהרון יה'ר ששם שמים יהא מתאהב על ידם
Anonymous
Donation Of 77 $
צוות 4 מאחלים לך הצלחה בכל הענינים
אריה פאוסט
Donation Of 61 $
Chaim Rubenstein
Donation Of 178 $
In honor of Menachem Mendel Wagschal
Atara Lazar
Donation Of 500 $
לכבוד מענדי
שלום סנדרס
Donation Of 6 $
שלמה זאב הכהן ליעבערמאן
Donation Of 31 $
לכבוד אחי היקר והחשוב שרגי נ"י. שתצליח להמשיך לגדול בתורה וגמילות חסדים.
הרב אליהו רפאל
Donation Of 55 $
לע"נ יעקב בן נעימה שמחה בת מרים חיה יוסף בן מסעודה ויקטוריה בת מסעודה
אפרים דוכמן
Donation Of 55 $
לע"נ ישראל משה בן אברהם יצחק
Anonymous
Donation Of 15 $
Mendy Wagschal
Daniela Raice
Donation Of 18 $
מנחם מנדל בן יוסף אשר - הצלחה בלימודים
צ'רלס ליביצקי
Donation Of 55 $
עמיתל ליביקי
שמואל וינגרטן (1)
Donation Of 31 $
שמואל וינגרטן
משפחת עמר
Donation Of 55 $
להצלחת רות בת שרה רבקה שמחה בת רות
תהילה לוי
Donation Of 9 $
להצלחת שיעור א בקמפיין
אסתר מרקוס
Donation Of 15 $
הרב ברזל
Donation Of 49 $
ש"א הכי טובים
Donation Of 6 $
ש"א הכי טובים
יהודה לייב יעלין
Donation Of 18 $
שירה יעל קליין
Donation Of 55 $
לכבוד הבחור החשוב והיקר דוּדי פרלמן שנרו יאיר ויפיץ נהורא מעליא בכל כנפי עלמא.
יוסף ספטנר
Donation Of 9 $
לכבוד האחיין מנחם במברגר
שמעון שליזינגר
Donation Of 17 $
לרפואת תמר בת יוספה יונה
יואלי ושרה הלפרין
Donation Of 200 $
Anonymous
Donation Of 236 $
אברהם שינדלר
Donation Of 37 $
נחמיה ליעבערמאן
Donation Of 500 $
לרפואת ר' שמואל בן חיה גיטל
המשיב הרב ויצמן
Donation Of 31 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך ומאיר כהן הגבר והצדיק
אמיתי אצור
Donation Of 15 $
לזיווג הגון אפרת בת לבנת
אסתר סבח
Donation Of 55 $
לזיווג הגון יחיאל יעקב בן אסתר
יעקב יהודית ריין
Donation Of 17 $
לוי ציפי
Donation Of 8 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
רביץ שמואל
Donation Of 15 $
שיעור ב'
אנונימי 1
Donation Of 8 $
דרייארש
Donation Of 9 $
רוזן (1)
Donation Of 15 $
לאשר ליכטשטיין המתמיד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! בהצלחה מכל הלב מאחלים ש"א!!!!!!!!!!!!!!!
חיים לחיני
Donation Of 15 $
נכטילר ידידיה
Donation Of 6 $
נכטילר מיכאל
Donation Of 49 $
בסקין
Donation Of 6 $
יעל
Donation Of 6 $
שיעור ב התותחים
Donation Of 6 $
עלו והצליחו עוד היום 35000
איש ימיני ידידיה ולורנס
Donation Of 55 $
אלבר אברהם בן אליס עישה
איש ימיני ידידיה ולורנס 1
Donation Of 123 $
רחל בת אסתר כיסא מושב
הרב קליימן
Donation Of 55 $
לע"נ שלום ברוך בן חנוך אליהו
חנה הרץ
Donation Of 178 $
לעילוי נשמת בן ציון בן צבי
שירה דגני
Donation Of 9 $
עיסאם
Donation Of 31 $
לע"נ יוסף בן עיסאם (אריה)
אברהם ציון כהן
Donation Of 18 $
רפי שוואקי (1)
Donation Of 55 $
לע"נ רפאל שלמה בן חיה אסתר
אלישבע כהן
Donation Of 6 $
לכוהנים היקרים תורידו את המחיר
אורי שארישב
Donation Of 61 $
יהודית וויס
Donation Of 15 $
ש"אני ינצחו כי זאת המטרה
יואל היימן
Donation Of 31 $
להצלחת ש"א בכל העניינים!
אנונימי
Donation Of 123 $
יוסף בסמוט
Donation Of 31 $
יעקב פקטר
Donation Of 6 $
לזאב פרוקופץ באהבה
דוד היימן
Donation Of 9 $
למלכים הנחניאל
איציק השף
Donation Of 55 $
לע"נ אברהם ורעיתו תמר
משפחת שפירא (1)
Donation Of 6 $
ש"ג!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יוסף ארנדוג
Donation Of 8 $
אהרון פאוסט
Donation Of 154 $
לבני היקר והמתמיד אפרים ולא שמואל
tiraon zinman
Donation Of 178 $
אלי מילר
Donation Of 6 $
לכבוד אלחנן סילבר
נתנאל שפיר
Donation Of 55 $
לע"נ דוד בן כוכבה ושרה בת רחל
משפחת שפירא (1)
Donation Of 31 $
לאברהם ענתבי ש"ג!!!!!!!!!!!!
אתי וקנין
Donation Of 55 $
לע"נ יוסף בן מסעודה
שלום
Donation Of 0 $
יעקב ניכטבורג
Donation Of 15 $
עופר עוזי
Donation Of 49 $
פרידמן טוביה
Donation Of 6 $
הרב ירון כהן
Donation Of 15 $
אריה ותמר סילבר
Donation Of 15 $
משפחת כהן (1)
Donation Of 55 $
לנצלחת אפרת בת רחל חייה
משפחת כהן 2
Donation Of 55 $
להצלחת תהילה בת רחל חייה
משפחת כהן מוישי
Donation Of 55 $
לע"נ אליסה מרטה בת צלחה
משפחת כהן
Donation Of 63 $
ר' דוב חדש
Donation Of 31 $
שוויקה דוד
Donation Of 61 $
ארנטל דובי
Donation Of 55 $
לעילוי נשמת דוד מאיר בן חיים הלוי
משפחת נאה
Donation Of 15 $
פולק שיעור א
Donation Of 55 $
לזכות דב בן ענטה זלדה
תמר נכטילר
Donation Of 6 $
להצלחת בני היקר בכל אשר יפנה
ר' יוסף פרלמן
Donation Of 15 $
משפחת אוברמיסטר
Donation Of 55 $
לע"נ ר' ישראל בן ר' שלום אריה זינגר
Anonymous
Donation Of 1,107 $
שמואל וינגרטן
Donation Of 55 $
לע"נ רוזא שושנה ברכה בת הרה"ח חיים אלעזר ע"ה
שמואל וינגרטן
Donation Of 58 $
לע"נ רוזא שושנה ברכה בת הרה"ח חיים אלעזר ע"ה
Anonymous
Donation Of 55 $
למאיר נ"י ,ממשיך דרכי , מאחל כל מילי דמיטב. על החתום : חיים קנייבסקי.
נתי סמט
Donation Of 55 $
אהרן פרידמן
Donation Of 31 $
מרדכי מנס
Donation Of 6 $
לאחי היקר בנימין, תמשיך להתמיד ולעשות חיל ולעשות נחת לכולם, ותמשיך להצליח בלימוד התורה הקדושה בעומק ובהבנה.
מרדכי מנס
Donation Of 8 $
לבנימין אחי היקר, תמשיך לעשות חיל ולהצליח בלימוד התורה, בעומק והבנה.
דוד פישל
Donation Of 15 $
לכבוד אליהו רייזמן היקר
Anonymous
Donation Of 55 $
להצלחת התורמים ומשפחתו
bruce irom
Donation Of 178 $
chaim &naomi rosenbach
Donation Of 100 $
יפה לוי
Donation Of 55 $
לע"נ משה בן רפאל
שטארק
Donation Of 37 $
להצלחת המשפחה
הרב מנטל
Donation Of 55 $
לע"נ ר' שלמה זלמן בו ישראל הלוי מרת איטה בת ר' נתן הרב דניאל ב"ר יוסף מלי בתודה ברוך אליעזר ר' משה יהודה בן יחזקאל הלוי
אריה מרדכי קצברג
Donation Of 31 $
הצלחה לשמואל וינגרטן
אליעזר פרוקופץ
Donation Of 92 $
בראון לייביש וחיה
Donation Of 31 $
סטמפלר
Donation Of 15 $
מנס
Donation Of 31 $
לבנימין מנס עלה והצלח בתורה ויראת שמים
יצחק בראון
Donation Of 6 $
לרפואת לאה אסתר בת דבורה קמליה בת מזל מזל
הרב דניאל חיים פאסט
Donation Of 55 $
לע"נ צבי כן מרדכי יוסף זצ"ל
ישראל פרידלנדר
Donation Of 15 $
להצלחת יאיר בישיבה מאח שלו!!!!!!!!!!!!!
אריה הרינג
Donation Of 18 $
להצלחת המשפחה וחיים רייך
אליעזר שור
Donation Of 15 $
לע"נ גולדינה בת רבקה
שרה כהן
Donation Of 55 $
להצלחת שרה ברכה בת רחל חיה
ישראל פרידלנדר
Donation Of 13 $
להצלחת שיעור א בקמפיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
גדליה קליינקויפמאן
Donation Of 18 $
ליוסי היקר
יעקב ויהודית ריין
Donation Of 61 $
לע"נ יהודית מטעל עטל בת ישראל ולהצלחת משפ רייך
גדליה קליינקויפמאן
Donation Of 49 $
ליוסי האחיין המצויין עלה והצלח
שטיף
Donation Of 31 $
לשלמה דרכמן המלך ול ש"ב המלכים
דוד בקשט
Donation Of 61 $
בהערכה לגדול הדור וגאון החסד חיים מילר משיעור ג
יצחק בראון
Donation Of 123 $
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
יצחק בראון
Donation Of 55 $
לע"נ שמחה בונים ישראל הלוי בן רפאל יעקב
עזריאל ברוקס
Donation Of 123 $
ר'שמחה זאב ב"ר חיים שלמה קליין ז"ל
קובי של גוטפרוינד
Donation Of 6 $
לחיימק'ה היקר תמשיך לפאר ולרומם בית אלוקינו זכות לימוד התורה תעמוד לך עד סוף כל הדורות
הרב גרוסברד
Donation Of 15 $
לליפסעט ונולמן באהבה
Akiva Miller
Donation Of 123 $
לכבוד משפחות לרנל וסטמפלר
יעל טורנר
Donation Of 31 $
להצלחת המשפחה וש"א!
צרור אפרים
Donation Of 6 $
זוהר יוסף
Donation Of 6 $
רחל ראוכקינד
Donation Of 178 $
לע''נ עטל בת ישראל ולע''נ אלתר חיים יהשוע בן יצחק לייב
Anonymous
Donation Of 48 $
סבא וסבתא סובול
Donation Of 15 $
נכטילר חיים
Donation Of 6 $
כהן איציק
Donation Of 6 $
גדליה קליינקויפמאן
Donation Of 52 $
ליוסי קליינקויפמאן האחיין המקסים תמשיך ללמוד ולהצליח
אהרן שיעור א
Donation Of 61 $
לעילוי נשמת יוסף בן שלמה אהרן לע"נ שמעון יהודה בן עקיבא
שיעור א (2)
Donation Of 61 $
להצלחת יוסף חיים בן רחל וחנה בת שבע בת קל אודיה
אדלר ישראל
Donation Of 15 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
ישי קירשבוים
Donation Of 55 $
פוקסברומר אריה
Donation Of 12 $
דרורי ר' ציון
Donation Of 61 $
לזכות ר' ציון דרורי
יהושוע גולדשמיט
Donation Of 6 $
רוזנפלד
Donation Of 15 $
דוד לוי
Donation Of 6 $
לאוסתריאה
Donation Of 37 $
שטרנהרץ
Donation Of 111 $
צינמון אנה רבקה
Donation Of 178 $
להצלחת הבה"ח ישראל בן הרב רון הכהן צינמון ני"י שיתעלה בתורה ובמעשים טובים. אמן
אלנר יוסף
Donation Of 37 $
אפרים קראהן
Donation Of 55 $
להצלחת בן ציון בן אפרים קראהן
מוטי סטפנסקי
Donation Of 15 $
לאחין המתמיד אליהו
sd king
Donation Of 11 $
יונתן (1)
Donation Of 31 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
Donation Of 9 $
מוישיז ליפסעט השמח!!!!!!!!!!!
איציק השף
Donation Of 55 $
לע''נ יעקב דוד ורעיתו רחל
חיה טעפ
Donation Of 18 $
לוין
Donation Of 31 $
שמואל מרגוליס
Donation Of 61 $
לשכני היקר איציק גנאור המדהים!!!!!!!!!!1
חנוך יכנס
Donation Of 15 $
חיים הוך
Donation Of 15 $
לנולמן הסטלן וליפסעט באהבה
גולדברג איצל'ה
Donation Of 31 $
במיוחד לחיים מילר היקר התותח של הישיבה שלבו כעולם ואין עליו בעולם
יהודה קליין
Donation Of 55 $
לע''נ שרה עליה השלום בת הרב אפריים זאב שליט'א
יוצמח זרח פרחיה יקותיאל
Donation Of 31 $
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שולמית רייזמן
Donation Of 55 $
לע"נ ישראל חיים בן הרב מנחם
אלחנן פרנקל
Donation Of 55 $
לע"נ חיים בן עזריאל. שולמית בן שמואל
יהודה רפאל
Donation Of 31 $
אריאל ביטון
Donation Of 37 $
סוזי ישראל
Donation Of 15 $
מנחם טוקר
Donation Of 6 $
מאיר השקדן חלומו של כל רשם, מאיר הצדיק כל סברא מיד מבריק, מאיר המתמיד כל הזמן תגמורא מחזיק, מאיר בראון בחור ממש חלום
דניאל דומב המלך
Donation Of 31 $
Daniel Irom
Donation Of 220 $
L'ilui Nishmas Yosef Meir ben Avraham Simcha Bunim
משפחת שפירא (1)
Donation Of 31 $
לאחייני היקר רפאל בטיש!!!!!!!!
יהודית וויס
Donation Of 31 $
בו"ה לכל המשפחה וליוסי וויס המתמיד!!!!!!!!!!!!!!
אוסטרוב
Donation Of 18 $
הרב הגאון מרן אריה ליב ברוקס שליטא חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
משפחת שפירא (1)
Donation Of 61 $
לכבוד רפאל בטיש תושב עירי
בוגי מגנוס
Donation Of 55 $
להצלחת המשפחה
ראובן אלבז (1)
Donation Of 31 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
Donation Of 8 $
שיעור ג'!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
Donation Of 16 $
לאחייני היקר אברהם ענתבי
נפתלי כהן
Donation Of 6 $
להצלחת ש"א!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אליהו פיין
Donation Of 22 $
אלי רוטבארד
Donation Of 55 $
להצלחת הבנים בלימוד התורה
חנוך ינוקא
Donation Of 8 $
ארי רובין
Donation Of 6 $
בנימין מנס הצדיק בסתר ובגלוי בין בשקיעה בין בחמה!!!!!!!!!!!!
יהודה פליישמן
Donation Of 31 $
להצלחה בלימוד התורה
ראובן אלבז
Donation Of 135 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
יגאל פרץ
Donation Of 15 $
ישראל אהרוני
Donation Of 11 $
לכבוד ישעיהו קלגסבלד נ"י
תמר פישר
Donation Of 6 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
יהושע ווינברגר
Donation Of 8 $
לכבוד הבחור החשוב דניאל נולמן נ"י שתעלה מעלה מעלה לתפארת כל בית ישראל!
קרקובסקי
Donation Of 92 $
תופיק משה
Donation Of 49 $
שפע בריאות והצלחה
קובי פריד
Donation Of 61 $
חזק ואמץ! תעשו שטייגען!
דניאלה דייקמן
Donation Of 49 $
לשגרירות שיעור ב'
באום אלחנן
Donation Of 68 $
אינלר אברהם
Donation Of 61 $
רחימו יצחק
Donation Of 18 $
להצלחת התורם וש"ב המצוינים
Donation Of 18 $
הרב שולמן שליט"א
Donation Of 61 $
קליינקויפמאן רחל
Donation Of 31 $
לזיווג הגון רחל בת שושנה חסיה ברכה
בן זאב ציפורה
Donation Of 6 $
יעקב שבתאי
Donation Of 31 $
עובדיה יהונתן
Donation Of 6 $
שרה צבדיה
Donation Of 15 $
הרב שורק
Donation Of 31 $
יעקובסון חנה משה
Donation Of 55 $
שושנה מגיד
Donation Of 55 $
להצלחת שושנה בת מרים
קרישבוים שמעון ויהודית
Donation Of 154 $
Zeidy and Bubby
Donation Of 31 $
לכבוד הבחור החשוב יוסף יעקבסון.עלה והצלח!תמשיך ללמוד בהתמדה.
יהודה בן אהרן
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 92 $
דהן מירב
Donation Of 48 $
דהן מירב
Donation Of 49 $
יונתן קולין
Donation Of 15 $
לזכות ולהצלחת יצחק שינקר נ"י באהבה גדולה
Naftali Tzvi & Shoshana Halpern
Donation Of 50 $
הצלחה רבה!
דוד ליפסעט
Donation Of 100 $
לכבוד הבחור החשוב מושי ליפסעט
Devora Nulman
Donation Of 100 $
Anonymous
Donation Of 553 $
להצלחת משפחת שמידע בכל
Anonymous
Donation Of 77 $
Anonymous
Donation Of 61 $
דוד ליפסעט
Donation Of 50 $
לכבוד הבחור החשוב מושי ליפסעט
דקלה שרגר
Donation Of 15 $
ליהודה יוסף בן מלכה חנה שיגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים
משפחת ליברמן
Donation Of 72 $
להצלחת שרגי וכל הישיבה
יוסף לבנרון
Donation Of 15 $
חיים לוין
Donation Of 50 $
ארנטל ישעיהו יהודה
Donation Of 100 $
דניאל שפפוספיץ
Donation Of 49 $
למנדלקורן הגבגבר..................................
לנדסמן
Donation Of 22 $
דוד ליפסעט
Donation Of 169 $
לכבוד מושי
דומב שמואל
Donation Of 169 $
שלויימה' זלמען מילער
Donation Of 8 $
לנדסמן
Donation Of 31 $
לאחין המתמיד אליהו
רקובסקי
Donation Of 24 $
ש"ג המלכים שיצליחו בישיבעס גדיילעס
לנדסמן
Donation Of 9 $
להצלחת חברי בקמפיין
שורה פריד
Donation Of 31 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"ג מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת הרץ
Donation Of 123 $
להצלחת הקמפיין שיעור ב המצויינים
קושלנד
Donation Of 15 $
אברהם ישעיהו סמאול
Donation Of 31 $
לרתק ושליזי היקרים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
חזקי עבאדי
Donation Of 6 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
מושי אפשן
Donation Of 61 $
להצלחת הילד הצבוע בכל העניינים
לופיאן
Donation Of 15 $
לוריא (1)
Donation Of 6 $
בת ציון בן משה
Donation Of 31 $
למנדלקורן באהבה
דניאל ישראל
Donation Of 15 $
sd king
Donation Of 123 $
להצלחת חבריי בקמפיין ש"ב
יעל פורמן
Donation Of 55 $
להצלחת חבריי בקמפיין
יוסף מילר
Donation Of 6 $
פיינטוך
Donation Of 18 $
חגית פריד
Donation Of 49 $
חיים בר און
Donation Of 31 $
שלמה איזנבך
Donation Of 6 $
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אריה ותמר זיסקנד
Donation Of 55 $
לחיים דוד זיסקינד היקר אנחנו גאים בך תמשיך השטייגין
יונה פיינהנדלר
Donation Of 15 $
דוד דואק
Donation Of 49 $
Shmuelie and Baila
Donation Of 100 $
לכבוד האחיין החשוב שרגי. שתזכה לעלות מעלה מעלה.
חני שוויי
Donation Of 15 $
מאיר לובל
Donation Of 6 $
להצלחת שיעור ג'!!!!!!!!!
סולוף
Donation Of 9 $
בראון
Donation Of 22 $
לוריא (1)
Donation Of 6 $
דוד קליינקויפמאן
Donation Of 31 $
חיים לוין
Donation Of 1,000 $
להצלחת שיעור ב' בקמפיין !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
Donation Of 6 $
להצלחת היהודי השמח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלחנן אצור (1)
Donation Of 31 $
לרפואת שרה בת פרחה
משפחת שפירא (1)
Donation Of 31 $
להצלחת שיעור ג'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יוני מלר
Donation Of 25 $
Anonymous
Donation Of 55 $
לזכות הצלחת הבחור החשוב מאיר בראון
לוריא (1)
Donation Of 61 $
לעוזר המסור אחיהו רייזמן ולרפואת רחל נעמי בת אסתר חנה
משפחת שפירא (1)
Donation Of 11 $
מורינו המשגיח ר' שרגא פייבל ירושלמי
ש בראון
Donation Of 31 $
שמעון לובל
Donation Of 49 $
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לוריא (1)
Donation Of 15 $
לגיס המתמיד אליהו רייזמן !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הרב ישראל מאירשליט"א
Donation Of 18 $
להצלחת ביהכ"נ בחצרות השם" ומשפחת מאיר הנכבדה ולהצלחת קמפיין המתמידים דביהכ"נ "בחצרות השם"
אלקנה הויזמן
Donation Of 31 $
מנחם מרציאנו
Donation Of 31 $
להצלחת הזוג אסתר ומשה חיים ופרנסה בשפע בשפע
רבקה ניכטליר
Donation Of 15 $
יעקוביוס שרה
Donation Of 31 $
יעקוביוס שרה1
Donation Of 6 $
שיעור א (1)
Donation Of 12 $
שיעור א עלו והצליחו
שמואל גרינברג
Donation Of 31 $
תותחים תעבדו נצליח לא להתייאש
שלקובסקי מאיר
Donation Of 15 $
שורק
Donation Of 15 $
יצחק פנחסי
Donation Of 15 $
ליוסי בטיש גיסי היקר, באהבה ובהערכה רבה, תצליח בכל - יצחק ו...
הרב מנטל
Donation Of 55 $
לחיים רייך לעילו נשמת אהרן בן מרדכי ולע"נ בליה דנהבת וועלוועל ולע"נ יהודית מטעל עטל ע"ה בת הרב ישראל שליט"א ולהצלחת ש"א ורייך האלוף! איפה הכפיים לש"א!
גינבורג יהושוע
Donation Of 6 $
Shimon M Margaliot
Donation Of 100 $
לכבוד אשר חיים רוטבארד
לוונטל
Donation Of 6 $
אין על איחוד הצלה
אסתר חן
Donation Of 31 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
בני אלון
Donation Of 6 $
להצלחת הילד הצבוע בכל העניינים
משפחת שפירא (1)
Donation Of 6 $
אין על שבתי זמל
מרים
Donation Of 9 $
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אהרון ציילזר
Donation Of 166 $
שרי
Donation Of 8 $
ש"ב תפסיקו לשקר ש"א מקום ראשון!
לוריא (1)
Donation Of 8 $
הרב נוימן
Donation Of 6 $
לוריא (1)
Donation Of 18 $
מרים שמידע
Donation Of 49 $
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
אלן אסודרי
Donation Of 49 $
שלמה איזנבך
Donation Of 98 $
ליהשוע agroise fun atzloje!
ר' אלחנן חדש
Donation Of 68 $
להצלחת ישעיהו קלגסבלד
בראון
Donation Of 15 $
משפחת טוקר
Donation Of 492 $
לשיעור הכי הכי, תעשו שטיייגען!!
משה קסלר בראון
Donation Of 55 $
חוי בידניק
Donation Of 18 $
אברהם עטר
Donation Of 61 $
חיים יפה
Donation Of 92 $
יעקב ויהודית ריין
Donation Of 15 $
להצלחת המשפחה וש"א!
שמעיה פרוש
Donation Of 15 $
לאחיין הבלתי נשכח אלחנן סילבר, חילך לאורייתא!
דוד מרכוס
Donation Of 11 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
אהרן שטיינר
Donation Of 18 $
אהרון סטפנסקי
Donation Of 15 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
אפרת זילבר
Donation Of 55 $
יהודית וויס
Donation Of 18 $
ליוסף וויס בהצלחה בהכל!!!!!!!!!!!!!1
יונתן וגשל
Donation Of 77 $
לכבוד הבחור החשוב מנחם מנדל וגשל
בת שבע בדנר
Donation Of 49 $
אלחנן ספטנר
Donation Of 15 $
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
ישראל וינגרטן
Donation Of 15 $
נחמיה ספטנר (1)
Donation Of 9 $
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
יחיאל במברגר
Donation Of 9 $
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
אפרת ביטון
Donation Of 61 $
אפרת שפירא
Donation Of 31 $
רוזנטל שלום
Donation Of 9 $
שמעון גב
Donation Of 18 $
בזכות הבה"ח דניאל נולמן נ"י שיצליח
ביטון
Donation Of 77 $
וגשל שרה
Donation Of 61 $
שיעור א
Donation Of 15 $
שיעור ג' המלכים!!!!!!!!!!!!!1
Donation Of 289 $
הצלחה בישיבות הגדולות
דניאל רינת
Donation Of 22 $
דוד אתדגי
Donation Of 22 $
להצלחת מאיר כהן
ר' מנחם מנדל אוירבעך
Donation Of 55 $
Devora Nulman
Donation Of 111 $
להצלחת הישיבה
כהן שמעון
Donation Of 8 $
לכבוד יהודה קינוולד הצדיק
בטיש יוסף
Donation Of 16 $
נתניא יהונתן
Donation Of 16 $
גרינוולד חננאל
Donation Of 31 $
Zeidy and Bubby
Donation Of 98 $
לכבוד ראשי הישיבה וכל הרמי"ם וכל העוסקים במלאכת הקודש
חיים פפויפר
Donation Of 31 $
דוד של שרגי ליברמאן (1)
Donation Of 360 $
לכבוד האחיין שלנו שרגי ליברמאן שנותן לנו כל כך הרבה נחת!! !!
אלחנן אצור (1)
Donation Of 77 $
לרפואת שרה בת פרחה
ישראל מאיר זוזות
Donation Of 15 $
זה בזכות אלחנן אצור האחיין המדהים שלי
זוזוט שמעון
Donation Of 16 $
לכבוד מורינו רה"י ולאחיין הת"ח אלחנן אצור
חיים לוין
Donation Of 250 $
לכבוד האחין שלי שרגי!!
אלחנן אצור
Donation Of 31 $
להצלחת הישיבה
משפחת ליברמן
Donation Of 72 $
לרפואת ר' שמואל בן חיה גיטל
קותי
Donation Of 31 $
יצחק כהן
Donation Of 9 $
שולמית וולף
Donation Of 61 $
rabbi avraham halpern
Donation Of 100 $
לעילוי נשמת ר' משולם שרגא פייבוש בן ר' יהודה אריה לייבוש
לוי
Donation Of 49 $
להצלחת יצחק אלחנן בן רחל
יוסף משה גרינפלד
Donation Of 15 $
ציפי פריד
Donation Of 22 $
אלפרט
Donation Of 17 $
מלכה פרסקי
Donation Of 49 $
לחיים רייך לעילו נשמת אהרן בן מרדכי ולאשר
בייפוס יעקוב ישראל
Donation Of 6 $
מינה רובין (2)
Donation Of 15 $
יעלי אקלר
Donation Of 9 $
יענקי ברלינגר
Donation Of 22 $
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
ישראל שווארץ
Donation Of 15 $
להצלחת הבה"ח אלעזר מנחם חן הי"ו
אבוחצירא יעקב
Donation Of 22 $
אלעזר ברנר (1)
Donation Of 49 $
ברנר צפורה
Donation Of 18 $
איציק ינאי
Donation Of 5 $
תמר סובול
Donation Of 6 $
ספטנר
Donation Of 31 $
אלי שוורץ
Donation Of 49 $
יינון
Donation Of 25 $
אלעזר ברנר
Donation Of 46 $
רפאל לוי
Donation Of 77 $
לוריא (1)
Donation Of 6 $
לוריא (1)
Donation Of 6 $
יהושע סיביליה
Donation Of 22 $
בראון
Donation Of 55 $
יצחק משקובסקי
Donation Of 8 $
דוד נתניא
Donation Of 15 $
לוריא (1)
Donation Of 61 $
יעקב עטיה
Donation Of 15 $
תמר גורדון
Donation Of 25 $
ישראל קנדלר
Donation Of 49 $
אלי דאקס
Donation Of 49 $
יהודה פריד
Donation Of 77 $
אברימי מלאכי
Donation Of 15 $
לאה ועזריאל קרן
Donation Of 154 $
שלמה מנדלקורן
Donation Of 43 $
אליהו נפתלי
Donation Of 15 $
סלווין זיסקינד
Donation Of 31 $
שלמה איזנבך
Donation Of 31 $
לכבוד ש"א ולאשר ליכטשטיין המתמיד! בהצלחה!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלעזר ברנר
Donation Of 46 $
קורין עובדיה
Donation Of 31 $
לוז
Donation Of 3 $
רובין מוישי
Donation Of 15 $
דוידי רוטנברג
Donation Of 49 $
מוטי פרויינד
Donation Of 6 $
ברכת כהנים באהבה
אהובה פרידמן
Donation Of 218 $
אהרן פרידמן
Donation Of 15 $
ברכת כהנים באהבה
נתי אנסבכר
Donation Of 22 $
משפחת שפירא (1)
Donation Of 14 $
להצלחת מד"א
אהרון פאוסט
Donation Of 154 $
יוסף חיים אסור
Donation Of 6 $
גרינבלט תהילה
Donation Of 108 $
שרגא פייבל ירושלמי הצלחה בכל העניינים
זאב פרוקופץ
Donation Of 1 $
להצלחת חיים מילר בכל העינינים...
גולדבלום רפאל מאיר
Donation Of 6 $
דניאל ליביקי
Donation Of 553 $
פאני פרוקופץ
Donation Of 68 $
זיווג הגון
אלחנן זילברברג
Donation Of 6 $
זילברב רג המלך
אריאל קובשקה
Donation Of 6 $
יצחק מנשה חמד
Donation Of 6 $
הלל אונגר
Donation Of 15 $
הלל אונגר
אלישבע פליישמאן
Donation Of 18 $
חיים אלנר
Donation Of 31 $
הרב פרלמן
Donation Of 12 $
פיצוי על הלוי
הרב פרלמן
Donation Of 9 $
עבור עלית לוי
גדליה קליינקויפמאן
Donation Of 92 $
ליוסי היקר עלה והצלח בלימוד, ותודה לאור אלחנן על הכל פורים שמח ובצלחה
יהודה קינוולד
Donation Of 23 $
פתיחת קמפיין
יהודה קינוולד
Donation Of 23 $
פתיחת קמפיין
יהודה קינוולד
Donation Of 23 $
פתיחת קמפיין

Of the 3 ambassadors enlisted in the campaign

שיעור ב
Up to now 14,365 have been recruited from a target of 12,604 $
שיעור ג
Up to now 8,502 have been recruited from a target of 8,607 $
שיעור א
Up to now 9,871 have been recruited from a target of 10,759 $

Share this campaign:

123 $

sitting place

מתוך 100 מקומות ישיבה מוקדש בשבילך עם הקדשת טס ברזל. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו במקום הישיבה המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה לזכותך ולעילוי נשמת יקירך.
87 / 100 left
178 $

sitting place + shtender

מתוך 50 סטנדרים עם מקום ישיבה 2 סטנדרים עם 2 מקומות ישיבה, מוקדש בשבילך עם הקדשת טס ברזל. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו בסטנדר ובמקום הישיבה המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה לזכותך ולעילוי נשמת יקירך.
41 / 50 left